Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Mogelijke aanwezigheid van explosieven of spontane vondst van explosieven
Mogelijke aanwezigheid van explosieven of spontane vondst van explosieven

Toepasselijke regelgeving
Arbeidsomstandighedenwet, - besluit, - regeling, Bestemmingsplan, Gemeentewet.

Toepasselijke vergunning/melding
Bij een vermoeden van de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE's) op of in de buurt van de saneringslocatie kan een vooronderzoek nodig zijn. Zeker als er samenloop is met een andere (bouw)planprocedure. Indien dergelijke explosieven tijdens graafwerkzaamheden worden gevonden, dient dit gemeld te worden bij de politie die doormeldt aan burgemeester. Aanwijzingen van de politie dienen te worden opgevolgd.

Bevoegd gezag
Burgemeester van de gemeente

Opmerkingen
- Ook op grond van Arbo-regelgeving gelden er voorschriften voor het werken met of onderzoeken van NGE’s.
- Het opsporen van conventionele niet gesprongen explosieven moet worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van het procescertificaat 'opsporen conventionale explosieven' (OCE). Dit certificaat wordt afgegeven door certificerende instellingen die zijn aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook www.explosievenopsporing.nl.
- Let ook op de privaatrechtelijke gevolgen van eventueel aanwezige explosieven (aansprakelijkstelling voor schade als gevolg van het ontploffen van die explosieven door de (graaf)werkzaamheden): hiervoor bestaan speciale 'plofverzekeringen'. Er is een handreiking ‘Samenloop archeologie en explosievenopsporing’ opgesteld gericht op het werken in een veilige omgeving mét behoud van archeologische waarden. Hierin staat ook nuttige informatie opgenomen die u bij saneringen kunt gebruiken. De Handreiking is een gezamenlijke uitgave van SIKB en de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). U kunt de handreiking hier downloaden.