Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten
Mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten op basis van inventarisatie

Toepasselijke regelgeving
De Flora- en faunawet verbiedt onder meer het verstoren, verontrusten, doden, beschadigen, vernielen van beschermde dieren en planten en hun nesten. Met name in het broedseizoen is het risico dat dit gebeurt erg groot. Vaak moet onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van beschermde dier- of plantensoorten. Er zijn (algemene) vrijstellingen opgenomen in de wet, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden worden uitgevoerd  volgens een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Klik hier voor meer informatie.

Toepasselijke vergunning/melding
Indien de bodemsanering wordt gecombineerd met overige activiteiten die vallen onder de Wabo (bijv. kappen van bomen, slopen, bouwen) dan kan een omgevingsvergunning voor alle activiteiten gecombineerd worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl

Is een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig dan kan deze samen met de omgevingsvergunning voor andere activiteiten worden aangevraagd. Zijn er geen andere vergunningplichtige activiteiten dan dient een ontheffing Flora- en faunawet afzonderlijk te worden aangevraagd. De gemeente of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan u daarover nader informeren. Ook vindt u meer informatie bij het RVO loket.

Bevoegd gezag
Gemeente (bij samenloop Wabo) of Minister EZ/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opmerkingen
De Flora- en faunawet zal mogelijk per 1 juli 2015 worden opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Zie ook het tabblad ‘Wat vindt u op deze website?'.