Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Kappen van bomen
Kappen van bomen

Toepasselijke regelgeving

  • Bomenverordening of APV (Algemene Plaatselijke Verordening): het hangt van de gemeentelijke verordening (Bomenverordening of APV) af of u een vergunning nodig heeft of niet. Voor het kappen van bomen kan een vergunning verplicht zijn. Voor kappen binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan voor kappen buiten de bebouwde kom. U kunt dat nagaan via het Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl
  • Boswet: deze wet kan van toepassing zijn op het kappen van bomen buiten bebouwde kom. De Boswet is niet van toepassing binnen de bebouwde kom.

Toepasselijke vergunning/melding

  • Bomenverordening of APV: als er een omgevingsvergunning voor het kappen nodig is, kunt u die aanvragen via het Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl
  • Boswet: voor kappen buiten de bebouwde kom geldt meestal een meldingsplicht en een herplantplicht. De kapmelding moet minimaal een maand voor het kappen gebeuren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
    Er zijn uitzonderingen op deze plichten. Bijvoorbeeld voor houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen en niet groter zijn dan 1000m2. Een ander voorbeeld is rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen.
    In uitzonderingsgevallen kan een kapverbod opgelegd worden. Er geldt  een herplantplicht ter plaatse of elders op verzoek van degene die meldt. Klik hier voor meer informatie over de Boswet.

Opmerkingen
De Boswet zal mogelijk per 1 juli 2015 worden opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Zie ook het tabblad 'Wat vindt u op deze website?'.

Bevoegd gezag

  • Bomenverordening of APV: Gemeente.
  • Boswet: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van EZ. De provincie adviseert de minister en houdt toezicht namens de minister.