Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Slopen van bouwwerken, monumenten, funderingen, wegen
Slopen van bouwwerken, monumenten, funderingen, wegen

Toepasselijke regelgeving
Voor het slopen van een bouwwerk is vaak op grond van het Bouwbesluit 2012 een melding nodig. Er kan op grond van de Wabo wel een omgevingsvergunning nodig zijn voor het slopen of wijzigen van monumenten of bij het slopen van bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht.  Ook indien het te slopen bouwwerk asbest bevat kunnen aanvullende verplichtingen gelden op grond van het Asbestverwijderingsbesluit. Check voor uw situatie het Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl.

Toepasselijke vergunning/melding
Sloopmelding of omgevingsvergunning aan te vragen via Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl.

Bevoegd gezag
Gemeente

Opmerkingen
Bij sloopwerkzaamheden komen soms milieuschadelijke stoffen vrij. Denk aan asbest in gebouwen of wegen of teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in de weg. In die gevallen dienen deze milieuschadelijke stoffen volgens de daarvoor geldende afvalstoffenregelgeving vervoerd te worden naar afvalverwerkende bedrijven die de betreffende stoffen mogen ontvangen. Zie voor het transport van verontreinigde grond en afvoer van puin de gelijknamige categorie onder 'Uitvoering sanering'. Puin dat niet verontreinigd is met schadelijke stoffen mag met een mobiele puinbreker op de locatie worden gebroken. Voorwaarde daarbij is dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Het puinbreken moet vijftien werkdagen vantevoren schriftelijk bij de gemeente worden gemeld.